چند درصد از سایت ما راضی بودید ؟
(62.08%) 131
بالای 90 درصد
(23.22%) 49
بین50تا90درصد
(14.69%) 31
کمتر از 50درصد

تعداد شرکت کنندگان : 211