برای بهترین مجری ایران کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟
(15.47%) 102
احسان علیخانی
(11.38%) 75
علی ضیاء
(8.497%) 56
محمد سلوکی
(6.221%) 41
فرزاد حسنی
(6.069%) 40
کامران نجف زاده
(6.525%) 43
مازیار ناظمی
(9.104%) 60
ابراهیم پای برجا
(10.01%) 66
محمدرضا حسینیان
(10.31%) 68
شاهین جمشیدی
(16.38%) 108
سید مرتضی حسینی

تعداد شرکت کنندگان : 659