برای بهترین مجری ایران کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟
(15.45%) 102
احسان علیخانی
(11.36%) 75
علی ضیاء
(8.484%) 56
محمد سلوکی
(6.212%) 41
فرزاد حسنی
(6.060%) 40
کامران نجف زاده
(6.515%) 43
مازیار ناظمی
(9.242%) 61
ابراهیم پای برجا
(10%) 66
محمدرضا حسینیان
(10.30%) 68
شاهین جمشیدی
(16.36%) 108
سید مرتضی حسینی

تعداد شرکت کنندگان : 660